klasyczne teorie grawitacjiNajwiększym powodzeniem wśród klasycznych poglądów na grawitację cieszą się obecnie w świecie nauki nastęujące teorie grawitacji :

Teoria pętlowej kwantowej grawitacji.
Pętlowa kwantowa grawitacja mówi nam, jak stworzyć niezależną od tła kwantową teorię przestrzeni i czasu. Musi zostać sformułowana tak, żeby grawitony pojawiały się nie same z siebie, ale jako drgania rozciągłego obiektu, zachowującego się jak struna. Według pętlowej kwantowej grawitacji przestrzeń zbudowana jest z dyskretnych atomów, z których każdy niesie w sobie niewielką objętość. Teoria ta przewiduje więc kwantowanie przestrzeni.
Smolin z innym fizykiem Carlo Rovellinim przeprowadzili wiele długich i żmudnych obliczeń...kiedy ...to wreszcie udało się,../pisze/...zobaczyliśmy, że każda sieć spinowa odpowiada jednemu kwantowemu stanowi geometrii przestrzeni. Wzdłuż krawędzi sieci przepływa nie pole magnetyczne czy elektryczne, ale pole powierzchni, związane zaś z krawędziami liczby naturalne odpowiadają liczbie jednostek pola. Wierzchołki sieci spinowej mają prostą interpretację: odpowiadają skwantowanym jednostkom objętości.

Teoria strun
Podstawowym jej postulatem jest założenie, że nie istnieją cząstki, a jedynie poruszające się struny. Struna to po prostu pętelka, znajdująca się gdzieś w przestrzeni. Nie jest z niczego zbudowana, tak samo jak cząstka, którą sobie wyobrażamy jako punkt bez żadnej struktury. Istnieje tylko jeden rodzaj strun, a różne rodzaje cząstek są - jak się zakłada - różnymi modami ich drgań. ... Niektóre z nich tworzą cząstki zwane cząstkami wirtualnymi, /które/ istnieją bardzo krótki czas.
Wiele teorii strun przewiduje istnienie cząstek, których dotychczas nie udało się zaobserwować. W innych, trudności sprawia takie dopasowanie siły grawitacyjnej, by nie zależała ona od miejsca i czasu.
Natura jest w supersymetrii. Aby ją zrozumieć, trzeba wiedzieć, że realnie istniejące cząstki dzielą się na dwie klasy: bozony i fermiony. Bozonami są foton i grawiton, a charakteryzują się one tym, że moment pędu /zwany spinem/ w jednostkach Plancka jest liczbą całkowitą. Fermiony - elektrony, kwarki i neutrina - mają spin równy wielokrotności 1.

 -jest to nasza galaktyka
Słońce jest zanurzone
głęboko w ramieniu
Oriona, około 26.000 lat świetlnych od środka
galaktyki. (foto: http://wszechswiat.
astrowww.pl/galaxy.html)


Filozoficzne tradycje Wschodu.

Fritjofa Capra...jako pierwszy wskazał religijno-światopoglądowe konsekwencje fizyki dwudziestego wieku, odkrywając jej zbieżność z tradycją filozoficzną Wschodu, gnozą i myśleniem magicznym.
Capra stwierdza : "Pole kwantowe uważa się za podstawową fizyczną całość, stały ośrodek obecny w całej przestrzeni.   Cząstki są tylko miejscowymi zagęszczeniami pola , koncentracjami energii , które pojawiają się i znikają , tracąc w ten sposób swój indywidualny charakter, przechodzą od postaci cząstek do postaci pola , które stanowi podstawę ich istnienia.
Uznanie , że przedmioty fizyczne i zjawiska są chwilowymi przejawami znajdującej się u ich podstaw całości , jest nie tylko zasadniczym elementem kwantowej teorii pola , ale również opoką wschodniego światopoglądu.
Zarówno pole kwantowe , jak i chi uważane jest za subtelną i niedostrzegalną formę materii znajdującą się w przestrzeni i tężejącą w stałe przedmioty materialne. Capra stwierdza: "Próżnia wcale nie jest pusta. Zawiera ona nieograniczoną ilość cząstek, które bez końca powstają i giną.

Przedstawione teorie i filozofie nie wyjaśniają nam skąd bierze się grawitacja . Nie wyjaśniają nam wzajemnych powiązań, przekształceń i współzależności zachodzących pomiędzy materią-energą-grawitacą.


mobil